ما دوست داریم روابط نزدیکی با مشتریان خود داشته باشیم ، ما در کارخانه تولید استارتاپ منتظرتان هستیم تا باهم به دنبال خلق راهکار های منطقی باشیم